Regulamin konkursu LipiForma plus

 1. Organizator i przedmiot konkursu
  1. Organizatorem konkursu jest
   QAH Sp. z o. o. Sp. k z siedzibą pzy ul. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 531931, NIP 726 265 53 61, REGON 360155815, email: kontakt@qah.pl
   zwana dalej „Organizator”.
  2. Sponsorem konkursu jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D lok.2
  3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na profilu Organizatora, na portalu społeczno
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
  5. Konkurs trwa od dnia 06.12.2020 do dnia 20.12.2020 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 21.12.2020 roku.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące użytkownikami portalu Facebook, które zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora na Facebooku, komentarz opisujący, bądź obrazujący „Drogę do zdrowego stylu życia” (dalej: „Zgłoszenie do Konkursu”).
  2. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia do Konkursu.
  3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie odpowiedzi na pytanie o którym mowa w pkt 2.1. powyżej pod postem konkursowym, opublikowanym na profilu Facebook Organizatora https://www.facebook.com/lipiforma.
  4. Zgłoszenie do Konkursu może zostać skutecznie dokonane wyłącznie w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 06.12.2020 roku do dnia 20.12.2020 roku, do godziny 23.59 (strefa czasowa UTC+ 01.00 czas środkowoeuropejski).
 3. Wytyczne oceny odpowiedzi zamieszczonej w Zgłoszeni do Konkursu
  1. Organizator dokonana wyboru zwycięskiej odpowiedzi, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, takich jak:
   1. ilość reakcji innych użytkowników na odpowiedź;
   2. zgodność z regulaminem;
   3. ocena treści postu.
  2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenie Konkursu bez dokonania wyboru zwycięzców.
 4. Wymagania techniczne.
  1. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesyłane tylko i wyłącznie jako komentarz do postu informującego o Konkursie. Inne odpowiedzi, szczególnie te niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte przed administratora strony Organizatora.
 5. Nagrody
  1. Organizator Konkursu przyzna Zwycięzcom po zakończeniu Konkursu 20 nagród w postaci butelek termicznych. Żadna z nagród nie przekracza wartości 200 zł.
  2. Nagroda dla zwycięzców Konkursu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
  4. Po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, posługując się wiadomością prywatną na portalu Facebook. Od momentu wysłania wiadomości prywatnej, zwycięzca Konkursu powinien w terminie 5 dni kalendarzowych skontaktować się z Organizatorem w celu dopełnienia formalności wymaganych do odbioru nagrody. W przypadku niezachowania tego terminu, zwycięzca traci prawo do nagrody.
  5. Odbiór nagrody zostanie zorganizowany drogą pocztową.
  6. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
 6. Warunki ogólne
  1. Osoby zgłaszające się do udziału w Konkursie tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.lipiforma.pl/files/Klauzula-informacyjna-Facebook.pdf
  2. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania Zgłoszeń konkursowych
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z konkursu w razie naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności, w razie stwierdzenia niepoprawności oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu na profilu Organizatora na facebook’u. Zmiana może być dokonana bez w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  2. We wszystkich sprawach spornych dotyczących Konkursu decyduje Organizator.
  3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.